Disclamer - NuOffice.nl

Disclaimer

Disclaimer voor NuOffice.nl

NuOffice.nl (Kamer van Koophandel: 02087057), hierna te noemen NuOffice.nl, verleent u hierbij toegang tot NuOffice.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

NuOffice.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

NuOffice.nl spant zich in om de inhoud van NuOffice.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op NuOffice.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van NuOffice.nl.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op NuOffice.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met NuOffice.nl.Voor op NuOffice.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan NuOffice.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij NuOffice.nl.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van NuOffice.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd